Line J - To Sacramento St. & University Ave., Weekday 
 
 
JJJJJJJJJJ
 
San Francisco (Transbay Temporary Terminal)445p505p525p545p605p620p635p650p710p730p
 
40th St. &  Hollis St.502p528p548p605p625p640p655p710p725p745p
 
Powell Plaza Shopping Center507p533p553p610p630p645p700p715p730p750p
 
65th St. &  Hollis St.515p541p601p617p637p652p707p722p737p757p
 
Ashby Ave. &  San Pablo Ave.520p546p606p621p641p656p711p726p741p801p
 
Sacramento St. &  University Ave.527p553p613p628p648p703p718p733p748p808p


- :