Skip to main content

Quyền Riêng Tư

Page Title

Page Title

Quyền Riêng Tư

Vì chúng tôi nhận được một số loại thông tin từ khách vào xem trang Web AC Transit, chúng tôi muốn quý vị hiểu các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng thông tin đó.

Thông tin cá nhân do quý vị tự nguyện cung cấp được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của quý vị (thí dụ: khen ngợi, khiếu nại của khách hàng, v.v.). AC Transit không bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý vị, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân ngoại trừ:

  • Khi mục đích và cách thức tiết lộ đã được trình bày cho quý vị trước khi quý vị cung cấp thông tin, hoặc
  • Khi luật pháp đòi hỏi phải tiết lộ.

Thông Tin Tổng Hợp

Thông tin tổng hợp giúp chúng tôi xác định những điều như khu vực nào của trang Web AC Transit mà quý vị thích dựa trên lưu lượng truy cập đến các khu vực đó, giờ có nhiều người vào xem nhất, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tiếp tục xây dựng một trang Web tốt hơn cho quý vị. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp cho các bên thứ ba (chẳng hạn như các nhà quảng cáo) hoặc đưa dữ liệu đó vào hồ sơ công cộng. Vì thông tin tổng hợp không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, nó không thể được sử dụng để nhận dạng quý vị.

Trẻ Em: Một Thông Báo Quan Trọng

Để tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trên Mạng Của Trẻ Em, trẻ em dưới 13 tuổi phải có sự cho phép của Cha Mẹ hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp trước khi cung cấp thông tin cá nhân như được miêu tả ở trên. AC Transit sẽ không cố ý nhận thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi nào chưa nhận được sự Thỏa Thuận trước của Phụ Huynh. Khi có được sự Thỏa Thuận của Phụ Huynh, AC Transit sẽ nhận và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em như được miêu tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Mọi thông tin cá nhân của trẻ do AC Transit lưu trữ sẽ bị xóa theo yêu cầu bằng văn bản từ Cha Mẹ hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp của trẻ. Yêu cầu xóa bỏ phải được gửi đến:

Website Manager
Information Services Dept.
Alameda Contra-Costa Transit District
1600 Franklin Street
Oakland, California 94612-2800

Thỏa Thuận

Khi sử dụng trang Web AC Transit, quý vị đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như được miêu tả ở trên. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này để quý vị luôn biết chúng tôi thu thập những thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, và chúng tôi tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào.