Skip to main content

Service Notice

Đường Vòng Cho Đường Xe 1T Tempo trong Khu Merritt

Đường Vòng Cho Đường Xe 1T Tempo trong Khu Merritt

November 18,2021

Hiệu lực: 6:00–11:00 sáng Thứ năm, 25 Tháng Mười Một

Đường xe bị ảnh hưởng: Đường Xe 1T Tempo đến Phố Trên Oakland
Các trạm xe bị đóng cửa:

  • 5th Avenue hướng bắc Tempo (Trạm Số 52547)
  • 2nd Avenue hướng bắc Tempo (Trạm Số 52549)

Những Chọn Lựa Khác:

  • 10th Avenue hướng bắc Tempo (Trạm Số 52538)
  • Madison hướng bắc Tempo (Trạm Số 52571)

Đường xe bị ảnh hưởng: Đường Xe Tempo 1T đến BART tại San Leandro
Các trạm xe bị đóng cửa:

  • 2nd Avenue hướng nam Tempo (Trạm Số 52548)

Những Chọn Lựa Khác:

  • Madison hướng nam Tempo (Trạm Số 52573)
  • 5th Avenue hướng nam Tempo (Trạm Số 52546)

Vì: Dịp Tổ Chức