Skip to main content

Phiếu Phạt Đỗ Xe

Page Title

Page Title

Phiếu Phạt Đỗ Xe

Red Zone Bus Stop (1110x390pixels)
parking citation

Khu Vực Xe Khách hoặc Khu Vực Xe Buýt chỉ dành riêng cho xe buýt. Cấm đậu, dừng, đỗ xe trong mọi trường hợp. Các khu vực xe buýt được đánh dấu bằng biển báo hoặc lề đường màu đỏ và được thực thi 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.  Tiểu Bang California có quy định tiền phạt cho các phương tiện dừng tại khu vực xe buýt và mức khởi điểm là $250.00.

Phải thanh toán phiếu phạt hoặc phải gửi Yêu Cầu Xem Xét Hành Chính trong vòng 21 ngày kể từ ngày thông báo phiếu phạt, nhưng không quá 14 ngày nếu Thông Báo Vi Phạm Đỗ Xe Quá Hạn được ban hành. Nếu không nhận được khoản thanh toán vào ngày đến hạn cuối cùng, các khoản phạt trễ hạn sẽ được cộng thêm và sẽ áp dụng việc tạm giữ đăng ký D.M.V của quý vị. Không chấp nhận Yêu Cầu Xem Xét sau ngày đến hạn - KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.

Thanh Toán Phiếu Phạt

Qua bưu điện: Gửi séc hoặc phiếu chuyển tiền có thể thanh toán tới A.C Transit Quận Alameda. Ghi số phiếu phạt và biển số xe trên séc hoặc phiếu chuyển tiền. Gửi khoản thanh toán qua bưu điện tới:

AC Transit – Enforcement Processing Center (Trung Tâm Xử Lý Thi Hành)
P.O. Box 3214
Milwaukee, WI 53201-3214

Qua web, truy cập https://www.dspayments.com/alamedatransit.

Qua điện thoại, gọi 1-866-353-7147. Chỉ chấp nhận thẻ tín dụng Visa và MasterCard.

Yêu Cầu Xem Xét Hành Chính

Viết một lá thư nêu rõ lý do quý vị nghĩ rằng phiếu phạt nên được xem xét lại. Ghi kèm số phiếu phạt, biển số xe và địa chỉ gửi thư đầy đủ của quý vị trong thư. Quý vị có thể đính kèm bất kỳ tài liệu hoặc ảnh hỗ trợ (tài liệu và ảnh sẽ không được trả lại) nào và gửi thư đến:

AC Transit – Enforcement Processing Center (Trung Tâm Xử Lý Thi Hành)
P.O. Box 3214
Milwaukee, WI 53201-3214

Thư của quý vị phải được nhận trong vòng 21 ngày kể từ ngày trên phiếu phạt. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. Sau khi nhận được thư của quý vị, quý vị sẽ nhận được phản hồi qua thư trong vòng 6-8 tuần.

Nếu quý vị không hài lòng với kết quả xem xét ban đầu, quý vị có thể yêu cầu và nộp đơn yêu cầu Điều Trần Hành Chính. Quý vị phải nộp yêu cầu Điều Trần Hành Chính trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được kết quả xem xét ban đầu. Quý vị phải nộp toàn bộ khoản thanh toán cho phiếu phạt tại thời điểm gửi yêu cầu điều trần.

Phiên điều trần có thể được tiến hành trực tiếp hoặc bằng văn bản. Nếu quý vị chọn phiên điều trần được quyết định trên tuyên bố bằng văn bản, quý vị phải bao gồm tất cả thông tin liên quan trong tuyên bố của mình. Nếu quý vị yêu cầu điều trần trước Giám Định Viên Điều Trần, quý vị sẽ được thông báo về ngày điều trần của mình qua thư. Quý vị nên chuẩn bị để giải thích hoặc cung cấp các tài liệu, hồ sơ hoặc nhân chứng hỗ trợ mô tả lý do tại sao việc bãi bỏ phiếu phạt được đảm bảo. Nếu quý vị không xuất hiện trong phiên điều trần theo lịch trình của mình, phiếu phạt của quý vị sẽ được giữ nguyên và số tiền phạt sẽ bị tịch thu.

Gửi Yêu Cầu Điều Trần Hành Chính của quý vị, bao gồm séc hoặc lệnh chuyển tiền để thanh toán đầy đủ phiếu phạt (nêu rõ số phiếu phạt trên khoản thanh toán của quý vị) qua bưu điện tới:

AC Transit – Enforcement Processing Center (Trung Tâm Xử Lý Thi Hành)
P.O. Box 3214
Milwaukee, WI 53201-3214

Giám Định Viên Điều Trần sẽ xem xét và xác định xem liệu viện dẫn của quý vị có bị loại bỏ hay không. Nếu bác bỏ phiếu phạt, số tiền phạt của quý vị sẽ được hoàn lại qua đường bưu điện.

Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của Giám Định Viên Điều Trần, quý vị có thể nộp đơn xin điều trần tại Tòa Tiểu Tụng. Quyết định của Tòa Án là quyết định cuối cùng.

Liên Hệ với Trung Tâm Thi Hành Đỗ Xe

Gọi 1-866-353-7147, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng – 4:30 chiều. Khi gặp lời chào, nhấn phím 0. Tiếp tục nhấn phím 0 cho đến khi hệ thống thoại yêu cầu quý vị giữ máy để gặp người đại diện. Quý vị phải chuẩn bị số phiếu phạt hoặc biển số xe để người đại diện hỗ trợ.

Tạm Giữ D.M.V.

Sau khi thi hành tạm giữ D.M.V. cho giấy đăng ký xe của quý vị do không thanh toán phiếu phạt, việc tạm giữ sẽ không được gỡ bỏ cho đến khi phiếu phạt được thanh toán đầy đủ.