Skip to main content

Tiêu Đề VI

Page Title

Page Title

Tiêu Đề VI

Languages

Thông báo về Quyền Công cộng của Tiêu đề VI

Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964 (Tiêu đề VI) cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình nhận tài trợ của liên bang. AC Transit cam kết đảm bảo rằng không có người nào bị loại khỏi việc tham gia hoặc bị từ chối các lợi ích từ các dịch vụ của mình trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia như được bảo vệ bởi Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chương trình Title VI, bạn có thể liên hệ với nhân viên Title VI tại titlevi@actransit.org hoặc (510) 891-5470. Nếu tin rằng bạn đã bị phân biệt đối xử theo Tiêu đề VI, bạn có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản. Vui lòng tải xuống mẫu đơn khiếu nại in được và gửi qua đường bưu điện cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê trên biểu mẫu. 

Đơn khiếu nại cũng có thể được gửi đến Văn phòng Dân quyền Công dân của Cục Quản lý Vận tải Liên bang (FTA) qua đường bưu điện (Cục Quản lý Vận tải Liên bang, Văn phòng Quyền Dân sự, Chú ý: Nhóm Khiếu nại, Tòa nhà phía Đông, Tầng 5 - TCR 1200 Đại lộ New Jersey, SE Washington, DC 20590) hoặc gửi email đến FTAcivilrightscommunications@dot.gov. Khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày vi phạm bị cáo buộc.

If information is needed in another language, contact (510) 891-5470.   
Si necesita información en otro idioma, comuníquese al (510) 891-5470.    
如果需要其他語言的信息,請聯繫 (510) 891-5470.    
Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ (510) 891-5470.


Thêm thông tin

Nếu quý vị cho rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử theo Tiêu Đề VI thì quý vị có thể gửi đơn khiếu nại. Vui lòng hoàn thành mẫu đơn khiếu nại trực tuyến hoặc tải về mẫu đơn khiếu nại có thể in ra được và sau đó gửi lại cho chúng tôi qua đường bưu điện đến địa chỉ đã ghi rõ trong mẫu đơn.

Mẫu Đơn Khiếu Nại Có Thể In Ra Được

Complaint Form 標題六 投訴表格 Title VI 中文 Formulario de queja del Titulo VI
نموذج شكوى
タイトルⅥ苦情フォーム
ແບບຟອມຮ້ອງທຸກຕາມ
Formulário de reclamação Mẫu Đơn Khiếu Nại
فرم شکایت
Formulaire de plainte


ફરિયાદ પત્ર

शिकायत प्रपत्र
ក្រដាសតវ៉ាមាត្រា
제 6 편 (Title VI) 항의 양식

Форма жалобы
شکایت فارم
Form ng Reklamo
PLACEHOLDER language switchboard

Trợ Giúp Ngôn Ngữ

AC Transit cam kết cung cấp cơ hội tiếp cận dịch vụ, chương trình và hoạt động đầy ý nghĩa cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Quý vị cũng có thể sử dụng nút Google Translate (Google Dịch) trên mọi trang web của AC Transit để nhận được hướng dẫn nội dung gần đúng. Chỉ cần tìm một nút chỉ “Translate” (Dịch) và sử dụng mũi tên thả xuống để chọn ngôn ngữ của quý vị. Độ chính xác của các từ và cụm từ cụ thể không được đảm bảo do tạo trên máy tính và Google Dịch chỉ nên được dùng như một hướng dẫn sơ bộ.