Skip to main content

Liên Hệ

Page Title

Page Title

Liên Hệ

Chúng tôi quý trọng ý kiến của quý vị và muốn nghe ý kiến của quý vị.

Hành khách và thành viên cộng đồng của chúng tôi là những nguồn lực tốt nhất để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Xin quý vị vui lòng gửi cho chúng tôi những thắc mắc, nhận xét, và ý kiến đóng góp của quý vị theo một trong những cách sau:

Online

Trên Mạng

Xin quý vị vui lòng sử dụng một trong những mẫu dưới đây để đóng góp ý kiến trên mạng:

Phone

Điện Thoại

Các đại lý Dịch Vụ Khách Hàng sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp và hỗ trợ việc lập kế hoạch du lịch và chuyến đi suốt bảy ngày trong tuần:

Thứ Hai-Thứ Sáu từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, và Thứ Bảy-Chúa Nhật từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
(510) 891-4777, chọn lựa 2
TDD/TYY: 711 hoặc (800) 735-2929

Social Media

Truyền Thông Xã Hội

Hãy nhắn tin, bình luận, theo dõi chúng tôi trên kênh truyền thông xã hội ưa thích của quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về từng kênh của chúng tôi trên trang Kết Nối với Chúng Tôi.

U.S. Mail

Bưu Điện Hoa Kỳ

Quý vị có thể kết nối với AC Transit qua Bưu Điện Hoa Kỳ. Khi gửi thư, xin quý vị vui lòng gửi đến:

AC Transit
1600 Franklin St.
Oakland, CA  94612

Surveys

Các Cuộc Thăm Dò

Vui lòng tham gia vào một trong các cuộc khảo sát tích cực của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

Các Dịch Vụ Bổ Sung

Quảng Cáo

Trên Các Xe Của AC Transit

Lamar
Brad Smith
bradsmith@lamar.com
Điện Thoại Di Động: (520) 492-2155

Yêu Cầu Bồi Thường

Phòng Quản Lý Rủi Ro Của Địa Hạt Chuyên Chở Alameda-Contra Costa điều tra và làm việc để giải quyết các yêu cầu bồi thường và kiện cáo của những công dân cáo buộc thiệt hại do (các) hành động cẩu thả của Địa Hạt hoặc nhân viên của Địa Hạt gây ra. Để yêu cầu AC Transit bồi thường, quý vị phải nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại cho Văn Phòng Thư Ký của Địa Hạt AC Transit.

Tài Nguyên Nhân Sự

Hãy liên lạc văn phòng Tài Nguyên Nhân Sự tại AC Transit để biết thông tin tổng quát.
Điện Thoại: 510-891-4777, chọn lựa 4

Để Xác Chứng Việc Làm
Email: verify@actransit.org
Điện Thoại: (510) 891-4803
Fax: (510) 863-8212

Xác Chứng Việc Làm Của văn phòng Tài Nguyên Nhân Sự hãy liên lạc:

Stephanie Plummer
Email: splummer@actransit.org
Điện Thoại: (510) 326-4445

Liên Hệ Với Giới Truyền Thông

Các thành viên của giới truyền thông có thắc mắc hoặc nhận xét có thể liên lạc với Robert Lyles, là Giám Đốc Phụ Trách Các Vấn Đề Truyền Thông, tại media@actransit.org.

Giấy Phạt Đậu Xe

Quý vị đã nhận được giấy phạt đậu xe khi ở trong khu vực xe buýt hoặc xe đò phải không? Hãy tìm hiểu thêm thông tin về giấy phạt đậu xe tại đây:

Đạo Luật Về Hồ Sơ Công Cộng

Truy cập hồ sơ công cộng của AC Transit.