Skip to main content

Service Notice

Page Title

Page Title

Đường Xe Tempo 1T Theo Đường Vòng ngày 20 Tháng Ba

Đường Xe Tempo 1T Theo Đường Vòng ngày 20 Tháng Ba

March 17,2022

Có hiệu lực: 6:00 giờ sáng–6:00 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 20 Tháng Ba

Các trạm ngừng của Đường Xe Tempo 1T trên 14th Ave. và phía bắc sẽ không được phục vụ. Các trạm ngừng tạm thời tại Lake Merritt BART và trên Castro St. sẽ được phục vụ.

Xem bản đồ

Đường xe bị ảnh hưởng: Đường Xe Tempo 1T đến Uptown Oakland
Các trạm xe bị đóng cửa:

 • 14th Avenue NB Tempo (Trạm Xe ID 52536)
 • 10th Avenue NB Tempo (Trạm Xe ID 52538)
 • 5th Avenue NB Tempo (Trạm Xe ID 52547)
 • 2nd Avenue NB Tempo (Trạm Xe ID 52549)
 • Madison NB Tempo (Trạm Xe ID 52571)
 • Harrison NB Tempo (Trạm Xe ID 52593)
 • City Center NB Tempo (Trạm Xe ID 52584)
 • 14th Street NB Tempo (Trạm Xe ID 52581)
 • Uptown Oakland NB Tempo (Trạm Xe ID 52574)

Các chọn lựa khác:

Đường xe bị ảnh hưởng: Đường Xe Tempo 1T đến San Leandro BART
Các trạm xe bị đóng cửa:

 • Uptown Oakland SB Tempo (Trạm Xe ID 52579)
 • 14th Street SB Tempo (Trạm Xe ID 52583)
 • City Center SB Tempo (Trạm Xe ID 52586)
 • Harrison SB Tempo (Trạm Xe ID 52591)
 • Madison SB Tempo (Trạm Xe ID 52573)
 • 2nd Avenue SB Tempo (Trạm Xe ID 52548)
 • 5th Avenue SB Tempo (Trạm Xe ID 52546)
 • 10th Avenue SB Tempo (Trạm Xe ID 52539)

Các chọn lựa khác:

Do: Sự Kiện