Skip to main content

Thẻ Căn Cước Chiết Khấu RTC

Thẻ Căn Cước Chiết Khấu RTC

Seniors (1110x390pixels)

Thẻ Đi Xe Giảm Giá của Chương Trình Liên Kết Chuyên Chở Trong Vùng (Regional Transit Connection, RTC)

Thẻ Đi Xe Giảm Giá của Chương Trình Liên Kết Chuyên Chở Trong Vùng được cung cấp cho những người khuyết tật hội đủ điều kiện. Quý vị có thể dùng thẻ này làm bằng chứng về tình trạng hội đủ điều kiện để được giảm giá vé trên các hệ thống xe lửa và phà, có tuyến đường cố định trên khắp Vùng Vịnh San Francisco. Chương trình của RTC không áp dụng với dịch vụ chuyên chở người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.511.org.

Nộp đơn đăng ký Thẻ Căn Cước Chiết Khấu RTC

 • HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CĂN BẢN: Nếu quý vị hội đủ điều kiện theo một trong những hạng mục “Căn Bản” được ghi rõ dưới đây, quý vị có thể nộp đơn xin theo hạng mục đó. Hội đủ điều kiện "Căn Bản" không đòi hỏi phải có chứng nhận y khoa. Để Hội Đủ Điều Kiện Căn Bản, hãy mang theo bản gốc của một trong những giấy tờ sau đây kèm theo đơn xin của quý vị: Hoàn thành Mẫu Đơn Xác Nhận Hội Đủ Điều Kiện Căn Bản nếu quý vị đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây:
  • Quý vị có Thẻ Medicare;
  • Quý vị có bảng đậu xe hợp lệ do DMV cấp;
  • Quý vị là Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Bị Thương Tật hội đủ điều kiện;
  • Quý vị hiện là chủ sở hữu của thẻ chuyên chở người khuyết tật do một cơ quan chuyên chở khác cấp.
 • HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT Y KHOA: Để đạt tiêu chuẩn theo "Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Về Mặt Y Khoa", quý vị cần phải được chứng nhận bởi một trong những chuyên gia có giấy phép hành nghề như mô tả dưới đây:
  • Bác sĩ có giấy phép hành nghề với bằng M.D. hoặc D.O., phụ tá bác sĩ có giấy phép và nhân viên điều dưỡng cấp cao có thể chứng nhận trong tất cả các hạng mục mà họ được cấp giấy phép để chẩn đoán
  • Chuyên viên chỉnh hình có giấy phép hành nghề, các hạng mục 1, 2, 3 và 4
  • Bác sĩ trị liệu bàn chân có giấy phép hành nghề, khuyết tật liên quan đến bàn chân thuộc các hạng mục 1, 2, 3 và 4
  • Chuyên viên đo thị lực có giấy phép hành nghề (OPT), hạng mục 9
  • Chuyên viên thính học có giấy phép hành nghề (AU), hạng mục 10
  • Chuyên viên tâm lý lâm sàng có giấy phép hành nghề (PSY) và chuyên viên tâm lý giáo dục có giấy phép hành nghề (LEP), các hạng mục 15, 16 và 17
  • Cố Vấn Viên về Hôn Nhân và Gia Đình có giấy phép (MFT) và Nhân Viên Công Tác Xã Hội Lâm Sàng có giấy phép (LCSW), hạng mục 17

Điền vào các mục thích hợp trong đơn xin Chứng Nhận Y Khoa. Ký tên vào đơn xin ở hai chỗ: 1) để cho phép bác sĩ của quý vị tiết lộ thông tin, và 2) để cho biết rằng quý vị chấp nhận các điều khoản trong Chương Trình của RTC. Nếu đơn xin của quý vị không có chữ ký ở cả hai chỗ này thì đơn sẽ không được cứu xét và sẽ bị gửi lại cho quý vị.

Mang theo đơn xin Chứng Nhận Y Khoa khi đến gặp "Chuyên Gia Chứng Nhận" của quý vị. Chuyên Gia Chứng Nhận cần phải điền vào mẫu đơn và gửi bản sao màu xanh lá cây qua đường bưu điện đến Văn Phòng của Chương Trình Thẻ Đi Xe Giảm Giá tại địa chỉ có ghi trên mẫu đơn. Đơn xin của quý vị sẽ được coi là không đầy đủ trừ khi chuyên gia chứng nhận đã gửi lại mẫu đơn đó.

Giữ lại các bản sao khác và mang theo chúng khi quý vị được chụp hình. Chúng tôi khuyên quý vị nên hoàn thành mẫu đơn này trước khi nộp đơn xin. Nếu bác sĩ của quý vị chưa điền vào phần của họ trong mẫu đơn thì quy trình này có thể kéo dài hơn 21 ngày.

Không chấp nhận bản sao của đơn xin chứng nhận y khoa trong mọi trường hợp. Để có được Mẫu Đơn Xin Chứng Nhận Y Khoa, hãy liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng của AC Transit theo số (510) 891-4706 (TDD 510-428-2266) hoặc gửi email tới địa chỉ CustSvc@actransit.org để họ gửi mẫu đơn này cho quý vị qua đường bưu điện.

Gia hạn

Có hiệu lực đối với thẻ RTC mới và đã gia hạn được cấp từ Ngày 1 Tháng Một, 2020:  Nếu quý vị có chữ “P” (chỉ khuyết tật vĩnh viễn) trên thẻ của mình và quý vị cũng đã nộp đơn xin cấp thẻ bằng cách sử dụng mẫu đơn xin Chứng Nhận Y Khoa thì quý vị không cần phải gia hạn thẻ. Cứ năm năm một lần quý vị sẽ có cơ hội cập nhật thông tin liên hệ và ảnh của mình. 

Nếu quý vị không nhận được thư nhắc nhở, quý vị có thể tải về và hoàn thành Đơn Xin Gia Hạn và mang theo đơn này đến AC Transit để được giải quyết. Phí gia hạn là $3.00. Quý vị cũng có thể gửi đơn đã hoàn thành qua đường bưu điện kèm theo chi phiếu cá nhân hoặc chi phiếu của thủ quỹ trị giá $3 (Đừng gửi tiền mặt) đến Bộ Phận Xử Lý Trung Tâm của RTC:

RTC Central Processor
P.O. Box 70040
Oakland CA 94612-0040

Thay Thế Thẻ Đã Mất hoặc Bị Đánh Cắp

Điền vào Đơn Xin Cấp Thẻ Đã Mất và mang theo đơn này đến AC Transit để được giải quyết. Phí cấp lại thẻ là $5.00. Quý vị cũng có thể gửi đơn qua đường bưu điện hoặc gửi văn bản yêu cầu thay thế thẻ tới:

Central Processor
P.O. Box 70040
Oakland CA 94612-0040

Đảm bảo ghi tên của quý vị (giống như trên thẻ), mã số thẻ (nếu có), ngày sinh và địa chỉ hiện tại trong văn bản yêu cầu. Quý vị phải bao gồm khoản thanh toán trị giá $5 dưới hình thức chi phiếu cá nhân hoặc chi phiếu của thủ quỹ. Không gửi tiền mặt.

Quý vị sẽ nhận được thẻ thay thế qua đường bưu điện trong vòng 7-10 ngày làm việc. Chúng tôi không thể cấp thẻ tạm thời trong thời gian chuyển tiếp.