Skip to main content

Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA): Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý

Page Title

Page Title

Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA): Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý

AC Transit hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của ADA. Quy định về Sửa Đổi/Điều Chỉnh Hợp Lý (Đoạn 49 CFR Phần 27 và 37: Phương Tiện Đi Lại Cho Người Khuyết Tật; Sửa Đổi Hợp Lý) quy định rằng các đơn vị vận tải thực hiện các điều chỉnh/sửa đổi hợp lý đối với các chính sách, thông lệ và thủ tục để đảm bảo rằng các dịch vụ và chương trình đều có thể tiếp cận được với tất cả mọi người kể cả người khuyết tật.

Quý vị có thể đưa ra yêu cầu về Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý:

Yêu Cầu Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý và Thủ Tục Khiếu Nại Vi Phạm ADA

Bất kỳ cá nhân nào muốn gửi khiếu nại về yêu cầu Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý hoặc cáo buộc bất kỳ hành động nào của AC Transit bị cấm bởi các quy định của Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (ADA) đều có thể gửi đơn khiếu nại bằng văn bản. KHIẾU NẠI PHẢI ĐƯỢC NỘP BẰNG VĂN BẢN. Bấm vào đây để xem bản sao của biểu mẫu khiếu nại:

Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý Và Quy Trình Và Biểu Mẫu Khiếu Nại Vi Phạm ADA

Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc thực hiện yêu cầu hoặc điền vào mẫu yêu cầu, nhân viên AC Transit sẽ hỗ trợ quý vị. Vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Dịch Vụ Trợ Năng cho Chương Trình Người Cao Niên của AC Transit theo số 510-891-7261 hoặc quay số 711 cho Dịch Vụ Chuyển Tiếp California.

Quy Trình Kháng Cáo

Nếu yêu cầu Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý của quý vị bị từ chối, quý vị có quyền khiếu nại. Quý vị sẽ được gửi biểu mẫu Khiếu Nại Về Việc Từ Chối Sửa Đổi Hợp Lý/Điều Chỉnh Hợp Lý qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ khi nhận được Yêu Cầu Sửa Đổi/Điều Chỉnh Hợp Lý chính thức và Khiếu Nại Vi Phạm ADA của quý vị. YÊU CẦU KHÁNG CÁO PHẢI ĐƯỢC NỘP BẰNG VĂN BẢN. Nhấp vào liên kết để tải xuống mẫu Kháng Cáo Do Bị Từ Chối:

Mẫu Yêu Cầu Kháng Cáo Do Bị Từ Chối Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý

Hội Đồng Kháng Cáo về Điều Chỉnh/Sửa Đổi Hợp Lý, bao gồm Đại Diện Dịch Vụ Trợ Năng AC Transit, thành viên của Ủy Ban Cố Vấn Trợ Năng AC Transit và Đại Diện Quan Hệ Khách Hàng Của AC Transit, sẽ xét xử kháng cáo. Ngày và giờ của phiên kháng cáo sẽ được thiết lập dựa trên điều kiện của ba (3) hội đồng thành viên và trong vòng 21 ngày theo lịch kể từ ngày yêu cầu kháng cáo.

Ban hội thẩm sẽ họp và đưa ra quyết định dựa trên thông tin từ người kháng cáo, các quy định của ADA và các ngoại lệ đối với quy tắc được nêu trong quy định. Các trường hợp ngoại lệ này là:

  • Khi việc điều chỉnh/sửa đổi hợp lý gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác,
  • Dẫn đến một sự thay đổi căn bản của dịch vụ,
  • Không thực sự cần thiết để cá nhân khuyết tật tiếp cận dịch vụ của tổ chức, hoặc
  • Dẫn đến gánh nặng tài chính và hành chính không đáng có (đối với những người nhận hỗ trợ tài chính của Liên Bang).

Để biết thêm thông tin về Đoạn 49 CFR Phần 27 và 37: Phương tiện đi lại cho Người Khuyết Tật; Sửa Đổi Hợp Lý, hãy đọc toàn văn trên Trang Đăng Ký Liên Bang.

Describe your complaint and what accommodation/modification you requested that is necessary for you to use AC Transit. Please include any information about the issue you are trying to remedy. Be specific.